Wat vinden wij van de Kerkbrink-plannen?

kerkbrink-route – 2

Je kunt nu nog op drie manieren over de Kerkbrink fietsen.
De gemeente wil nu de twee routes van en naar de ‘s-Gravelandseweg afsluiten voor fietsverkeer.
Er wordt een onderzoek gestart om het noord-zuid-fietsverkeer over de Oude Torenstraat te laten gaan.

Hieronder onze reactie naar de gemeente.

“De Fietsersbond heeft kennis genomen van het voornemen de Kerkbrink zodanig te herinrichten, dat twee van de drie fietsroutes hier zouden verdwijnen.
Dit lijkt ons zeer onverstandig. De Kerkbrink heeft een netwerkfunctie, en zorgt voor de doorfietsbaarheid door/langs dit deel van het centrum. Vooral noord-zuid-fietsverkeer, ook doorgaand, zal hierdoor hinder ondervinden. Dit is niet in lijn met de door de gemeente ingeslagen weg om fietsers meer ruimte en prioriteit te geven.

De Fietsersbond pleit dan ook voor het openhouden van de Kerkbrink voor fietsers over de huidige drie lijnen.

Indien er toch voor gekozen wordt om een omfietsroute in te stellen, dan brengen wij graag een aantal dringende adviezen naar voren.
Deze hebben zowel te maken met het succes van een omfietsroute, alsmede met de veiligheid daarvan:

1. Uitvoering
Indien de Oude Torenstraat gebruikt wordt als omfietsroute, dan verdienen fietsers die van de Kerkbrink worden verwijderd een aantal verkeersmaatregelen:

a) breedte: CROW-normen schrijven een breedte voor van 3,60m voor een tweezijdig fietspad, maar wel onder de aanname van 0% snorfietsers. Dus alleen als de snorfietsers naar de rijbaan gaan, kunnen deze ontwerpnormen gehaald worden.
Op het bestaande traject langs de Vaartweg geldt overigens een minimumnorm van 2,30m. Hier is aan beide zijden verbreding nodig.

b) vloeiende bochten: dit is in het VO in orde.

c) goede zichtlijnen: nabij de, naar verwachting drukke, oversteek van de fietsers over de autorijbaan ten zuidwesten van de Kerkbrink voorziet de gemeente een steeneik. Mogelijk moet de geplande locatie van de boom iets worden aangepast om het mogelijk te maken zicht te hebben op fietsers die staan te wachten voor de oversteek. Dit blijkt niet duidelijk uit het VO en moet gecheckt worden.

d) asfalt: dit is een essentieel element om de omfietsroute comfortabeler te maken dan het alsnog de Kerkbrink oprijden.

e) rode kleurstelling: dit lijkt in het VO in orde, behalve op de oversteken. Graag toevoegen.

f) een brede oversteek: 3,50 m, dit is in het VO in orde.

Het is niet duidelijk of er nog onderzoek naar een omfietsroute volgt.
De Fietsersbond vraagt nadrukkelijk:

g) niet tot een besluit over de Kerkbrink over te gaan zonder duidelijkheid over de haalbaarheid in het netwerk van de omfietsroute.

h) een nulmeting op het kruispunt Vaartweg/Brinkweg op een meettijdstip dat normale weekpatronen weergeeft, en een opvolgmeting 3 maanden na afronding van de werkzaamheden. Dit om te controleren of dit kruispunt extra fietsers zal moeten bedienen, en het aantallen betreft waar het kruispunt op is toegerust.

i) geïnformeerd en serieus genomen te te worden bij het overgaan van een VO naar een DO.

2. Keiplein
De Fietsersbond is blij met een tweerichtingsfietspad langs de ‘s-Gravelandseweg / Keiplein, aansluitend op de Hoge Naarderweg.
Dit is een oplossing waar de Fietsersbond al langere tijd om vraagt, en die het aantal oversteekbewegingen over de binnenring zal beperken.
Hiervoor gelden dezelfde CROW-normen als hierboven. Een oversteek met voorrang bij de Oude Enghweg zal het fietsverkeer beter verdelen over beide zijden van de ring, en de druk op de oversteek bij de Kerkbrink verminderen.

3. Fietsenstalling
Het wijkpunt lijkt geen geschikt pand voor een inpandige fietsenstalling. Het BCC-pand zou wel eens vrij kunnen komen.
Deze is qua ruimte en ligging geschikter.
Overigens moet ook gezorgd worden voor voldoende stallingsmogelijkheden in de open lucht: even een boek terugbrengen in de bibliotheek zou niet gepaard moeten gaan met ingewikkelder stappen dan even de fiets parkeren.
De stalling moet voldoende plaats bieden voor bakfietsen en fietsen met brede sturen en zitjes voorop.

4. Fietsen in de Kerkstraat
Laat fietsers toe in de Kerkstraat (route naar Bussumerstraat), buiten winkeltijden. Dit is al besloten door de Raad. De Fietsersbond roept op om snel tot uitvoering over te gaan.
Wij pleiten ervoor om ook het gedeelte voor de Grote Kerk langs in venstertijden als fietsroute te beschouwen.

5. Een 30 km-zone op de ‘s-Gravelandseweg en Oude Torenstraat
De Fietsersbond stelt voor om de ‘s-Gravelandseweg vanaf de Oude Enghweg, en de Oude Torenstraat tot aan het inrijden van de Brinkweg in te richten als 30 km-zone, met klinkers op de rijbaan, en voorrang voor overstekende fietsers op twee punten: bij de Oude Enghweg, en ter hoogte van de Kerkbrink-zuidwest. Dit zal de verkeersveiligheid ten goede komen. Het stoplicht ter hoogte van de Kei zou dan kunnen vervallen.
Dit is ook nodig met het naar de rijbaan brengen van snorscooters (zie punt 1a).

De Fietsersbond hoopt op een doordacht besluitvormingstraject, het opvolgen van de gegeven adviezen, en een prettige samenwerking in het vervolg van het Kerkbrink-project.

Met vriendelijke groet,
de Fietsersbond Hilversum”

Categorieën