Veel nieuws in de plannen

Stationsgebied en Kleine Overweg

Fietsersbond niet onverdeeld gelukkig met plannen

TL;DR; Nieuws over alle plannen. De Fietsersbond is ziet goed nieuws en slechts nieuws bij de gekozen aanpak en de alternatieven zelf. De plannen kiezen vaak voor de auto. Die keuze deelt de Fietsersbond niet. Wij willen graag meer fietspad, comfortabele fietspaden, veiligere oversteken, en in een netwerkverband. En last but not least: het station moet voor iedereen makkelijk per fiets bereikbaar zijn.

 

  1. Overleg over de Kleine Spoorbomen.

In 2022 worden de kleine spoorbomen definitief gesloten voor gemotoriseerd verkeer.

In 2018/2019 heeft de Fietsersbond in project- en klankbordgroepen meegedacht (het ging toen om besluitvorming over het Stationspleingebied én de omlegging van de centrumring).

Begin 2020 heeft de Raad uiteindelijk gekozen voor de meest veilige en gunstige variant voor fietsend Hilversum: de kleine spoorbomen zijn straks alleen nog toegankelijk voor langzaam verkeer en hulpdiensten. Deze keuze vond aanvankelijk helemaal geen meerderheid in de gemeenteraad. Maar ProRail zat ook aan tafel en die voorzag, als gevolg van de  toekomstig verlegging van de centrumring door de Koninginneweg en Langgewenst, onvermijdelijke filevorming bij de overgang aan de stadszijde.

Wat gaat er gebeuren in 2022?

Eerst wordt een voorlopige rotonde gebouwd aan de stadszijde (kruising Koninginneweg/Langgewenst). Dit duurt zolang de centrumring nog niet is omgelegd van de Stationsstraat naar de Koninginneweg. Door die rotonde is in ieder geval veilig en vlot  fietsverkeer mogelijk aan weerzijden van de kleine spoorbomen.

Als in 2024 of 2025 de omlegging van de centrumring naar de Koninginneweg wél wordt gerealiseerd, wordt de fietsrotonde omgebouwd tot een combinatie-rotonde waarbij autoverkeer vanuit de Koninginneweg richting Langgewenst en Markt, voorrang krijgt op fietsers op die rotonde. De Fietsersbond blijft pleiten voor een fiets-voorrangrotonde zoals gebruikelijk in de bebouwde kom. Dat wordt een zware dobber, want: doorstroming is nodig! Hierbij kunnen we hulp van andere fietsers of organisaties gebruiken.

Aan de Noorderwegkant komt een ruim twee-richtingen fietspad, dat ook rechtstreeks toegang geeft tot het Oosterspoorplein met fietsenstalling etc. De Noorderweg wordt autoluw omdat er geen doorgaand verkeer vanuit de Larenseweg richting Kleine spoorbomen  zal zijn. Deze fietsroute wordt geheel ingepast in de plannen voor een nieuw en groen Stationsplein Oost. We blijven opletten dat de fietsparkeerruimte voldoende is. Maar geef Paul alsjeblieft een seintje als je problemen ervaart.

 

  1. Tijdelijke maatregelen fietsparkeren op Schapenkamp

Voor het bouwen van het nieuwe Stationsplein Centrumzijde, moeten leidingen worden verlegd aan de centrumkant. Dit gaat om het stuk van de Schapenkamp tussen Leeuwenstraat en Stationsweg. De tijdelijke fietsstallingsplaatsen zijn dus weer verplaatst naar de westzijde van het stationsgebouw, waar ze eerst óók waren.

Vervolgens wordt nog deze zomer de kelder onder het voormalige GAK-gebouw gesloopt, om ruimte te verkrijgen voor het nieuwe busstation en de bouw van de nieuwe ondergrondse fietsenstalling. De fietsenstalling die er nu is, zal weg moeten. De gemeente weet nog niet wat en hoe het fietsparkeren in de toekomst gaat worden, het lijkt voor de gemeente een hele puzzel. De Fietsersbond zal tijdig geïnformeerd worden over de verspreiding van stallingsmogelijkheden, zodat we jullie hier kunnen informeren.

Wij pleiten voor tijdige en duidelijke informatie aan de fietsers van de toekomstige situatie. We denken aan grote foto’s en tekeningen op de afzettingshekken van de toekomstige fraaie eindsituatie. Dat werkt positief, zoals mensen bijv. ervoeren bij de bouw van de fietsenstalling Amsterdam Centraal onder het Binnen-IJ. Het zou fijn zijn als fietsers minder irritatie ervaren bij het telkens wijzigen van fietsstallingsplaatsen tijdens de bouw. De gemeente kan echter pas informeren wanneer het Bestemmings- en Uitvoeringsplan is vastgesteld, vermoedelijk eind 2021.

 

  1. Besluitvorming Oosterspoorplein

Het Oosterspoorplein wordt aansluitend aan de realisering van het nieuw Stationsgebied Centrumzijde, uiterlijk in 2030 (!) aangepakt en getransformeerd tot een ruim en veilig plein met een volwaardige NS-toegang, kantoren, horeca,woningbouw en parkachtige voorzieningen. De besluitvorming door de gemeenteraad hierover was gepland begin juni van dit jaar, maar wordt nu zeker uitgesteld tot het najaar van 2021. In de raadscommissie van 12 mei jl is nl besloten dat het college van B&W nog maar eens terug moet komen met een voorkeursvariant waarin de inbreng van de verschillende inspraakgroeperingen wél tot uiting komt. De uiteindelijk te kiezen variant zal in ieder geval inhouden dat er geen doorgaand snelverkeer meer zal zijn op het gedeelte tussen Zuiderweg/Kleine Drift en Larenseweg/Noorderweg. Er komen wel doorgaande fietspaden door het hele gebied, hoe dat er ook uit komt te zien.

De fietstunnel onder het station krijgt aan beide zijden een bredere toegang en zal minder steil zijn (het Oosterspoorplein komt geheel op maaiveldniveau te liggen). De tunnel zelf wordt helaas niet breder, is technisch niet mogelijk. De toegang tot de fietsenstalling wordt “logisch” en uitnodigend, is het plan.

 

  1. Tunnel Oosterengweg

De Fietsersbond Hilversum is eigenlijk niet betrokken geweest bij de voorbereiding, planning en uitvoering van deze tweelaagstunnel. Snelverkeer onder, langzaam verkeer boven. De uitgang bij de Kamerlingh Onnesweg / Jan van der Heijdenstraat zal blijkens tekeningen hetzelfde zijn als nu, maar kruisend fietsverkeer heeft geen voorrang op dit straks opnieuw drukke punt, met ook nog een basisschool (Wilgentoren) daaraan liggend. Wij zullen hierover binnenkort een gesprek met uitleg aanvragen. Als er ouders van leerlingen van de Wilgentoren informatie willen of vragen hebben die we mee kunnen nemen: heel graag bij Marjolein!

 

In de plannen voor het Stationsgebied ontbreken duidelijke keuzen voor de verkeersafwikkeling, de plek van fietser en voetganger en waar de nieuwe ondergrondse fietsenstalling komt. Ook de gevolgen voor het milieu ontbreken nog in de plannen.

pdf ⋅ 58 KB

Reactie-FB-HIlversum-aan-College-van-BW-op-Plan-Stationsplein-081018

inspraakreactie

Download

pdf ⋅ 207 KB

Reactie-op-ontwerpalternatieven-Kleine-Spoorbomen

Inspraak ontwerpalternatieven Kleine Overweg.

Download

Categorieën